Stell Dir Vüür lyrics

Rating: 1.11
Song Details
Artist(s)BAP
Album(s)  -

1)
Stell dir vüür, do wöörs em Wald un hätts en Axt bei.
Stell dir vüür, ding Frau wöör och dobei.
Stell dir vüür, ne Kääl köhm, jöhv ihr Schokolädche,
tröök e Mezz eruss un jing ihr ahn de Bein.
Jo, wat däätste dann,
däätste maache Mann ?
Saach mer, weehrste dich,
oder leetzte dann ding Frau em Stech ?

2)
Erstens nöhm ich mir ens flöck dat Schokolädche.
Zweitens däät ich waade, bess hä fäädisch wöör.
Drittens künnt ich en dä Zick paar Christbäum schlaare.
Viertens köhm vielleich do optisch jet bei römm.
Fünftens däät ich dann
ens ein rauche Mann.
Sextens, suwiesu,
wöör ich se quit un dann wöhr ich fruh.

3)
Stell dir vüür, do jings spaziere op der Huhstrooß.
unger dingem Ärm häätste e M.G.
Stell dir vüür, do leef op eimohl einer Amok,
ballert en de Lück met enem Jewehr.
Jo, wat däätste dann,
däätste maache Mann ?
Saach mer, weehrste dich,
Oder leetzte dann ding Lück em Stech ?All lyrics are property and copyright of their owners.