Millione Meile lyrics

 
Song Details
Artist(s)BAP
Album(s)  -

1)
Die Hotelbar he ess voll Vertreter,
dä Pianist spillt vüür sich hin, vüür wämm och sons ?
Hührt suwiesu kein Sau zo, nur dä Barkeeper.
Wie Mosaikstein kennt‘e jede Ton.

2)
Dä nevve dir fängk ahn zo schwaade,
met jedem Schluck taut‘e mieh op.
Nä echt , dä Typ kennt kei‘ Erbarme.
He mußte russ, dir platz dä Kopp.

Refr.:
Millione Meile weg vun ihr,
Leechjohre zwesche dir un ihr,
Smalltalk, un lauwärm Bier.

Du siehs dich wie Pik Sibbe `m Orbit stonn,
peschschwazze Naach vüür dir,
ir`ndwo do drusse ess ne Horizont
un ir`ndwo lauert et ärme Dier.

Dat spring üch ahn un friss üer Seele op,
dich un dä ahm Klavier.
Ihm fählt e Saxophon
un sie fählt dir.

2)
Die Thek ess leer, Leech ahn de Stöhl huh.
Dä Pianist ess voll, dä Keeper och.
Du wills kei Bier un och kei Leed mieh.
Für hück, op jede Fall, hässte jenooch.

Refr.:
Millione Meile weg vun ihr,
Leechjohre zwesche dir un ihr,
Smalltalk, un lauwärm Bier.All lyrics are property and copyright of their owners.